Təyinatı: Hava xəttlərində təzyiq dəyişmələrinin azaldılması, pulsatsiyanın düzəldilməsi və ümumi kompressorların işlənməsi üçün sıxılmış hava ehtiyatının yaradılması.

1

Adı və şifrəsi B-5.50 Hava tutumu

2

Tətbiq sahəsi Neft emalı, neft-kimya, kimya, metallurgiya, ərzaq, qaz və digər sənaye sahələrinə aiddir.

3

3. Təzyiq  

               işçi, МPа (kqs/sm2)  5,0 (55)

               hesabat, МPа (kqs/sm2)  6,3 (63)

               sınaq, МPа (kqs/sm2)  6,0 (60)

4

İstismar temperaturu, ºС  -40…+100

5

İşçi mühit  Hava

6

Korroziyaya əlavə, mm  2

7

Korroziya sürəti, mm/il  0,1

8

Materialı  09Г2С

9

Xidmət müddəti, il  20

10

Divarın qalınlığı, mm  25

11

Qabarit ölçüləri, mm:  

                  daxili diametri, mm  1200

                  hündürlüyü, mm  5000

12

Kütləsi (boş), kq  4700