Təyinatı: Hava xəttlərində təzyiq dəyişmələrinin azaldılması, pulsatsiyanın düzəldilməsi və ümumi kompressorların işlənməsi üçün sıxılmış hava ehtiyatının yaradılması.

1

Adı və şifrəsi B-5.50 Hava tutumu

2

Tətbiq sahəsi Neft emalı, neft-kimya, kimya, metallurgiya, ərzaq, qaz və digər sənaye sahələrinə aiddir.

3

3. Təzyiq  

               işçi, МPа (kqs/sm2)  5,0 (55)

               hesabat, МPа (kqs/sm2)  6,3 (63)

               sınaq, МPа (kqs/sm2)  6,0 (60)

4

İstismar temperaturu, ºС  -40…+100

5

İşçi mühit  Hava

6

Korroziyaya əlavə, mm  2

7

Korroziya sürəti, mm/il  0,1

8

Materialı  09Г2С

9

Xidmət müddəti, il  20

10

Divarın qalınlığı, mm  25

11

Qabarit ölçüləri, mm:  

                  daxili diametri, mm  1200

                  hündürlüyü, mm  5000

12

Kütləsi (boş), kq  4700

 


ŞNK tipli şlamın nəqli konveyerləri neft və qaz quyuları qazılması zamanı istifadə olunan sirkulyasiya sistemlərinin tərkib hissəsi olaraq, qazma məhlulundan kənarlaşdırılmış  şlamın horizontal nəqli üçün nəzərdə tutulmuşdur.

1. İntiqal,     2. Giriş seksiyası,   3. Çıxış seksiyası,   4. Orta seksiya,    5. Şnek,    6. İdarəetmə bloku.

Şərti işarəsi ŞNK-9 ŞNK-12
Mühərrikin gücü, kVt 7,5 7,5
Konveyerin məhsuldarlığı, m3/saat 12 18
Elektrik intiqalının tipi NMRV-130 NMRV-130
Elektrik intiqalının gücü, kVt 7,5 7,5
Dövrlər sayı giriş, d/dəq 1400 1400
Dövrlər sayı çıxış, d/dəq 200 200

Şnek vintin diametri, mm

230 (9″) 305 (12″)
Şnek vintin addımı, mm 200 250
Şnek vintin qalınlığı, mm 8….10 8….10
Şnek vintin dövrlər sayı diapazonu, dövr/dəq 20…60 20…60
Seksiyaların sayı 4 4
Seksiyaların işçi uzunluğu, m 3 3
Konveyerin işçi uzunluğu, m 12 12
Qabarit ölçüləri LxBxH, mm 12260x550x1355 12260x700x1365
Kütlə, kq 1690 1810

 


Neft və qaz quyularında yuma təzyiqbasma idlərində tətbiq edilən təcavüz maye mühitləri nəql etmək üçün təyin olunmuşdur. KamAZ-53221 avtomobilinin şassisi üstündə quraşdırılmış АЦН-20С tipli avtoçəndən və ^AD-8352 tipli yedek üstündə
quraşdırılmış yedək-çəndən ibarətdir. Avtoçənin tərkibində çən, özüsorma sistemli nasos blokundan, manifoldan, transmissiyadar və digər avadanlıqlardan ibarət qurğular daxildir. Çən ovalkəsili qaynaq edilmiş, və onun konstruksiyasında üzcəqliripli səviyyə göstəricisi və dalğasöndürəni olan təkin görülmüşdür. Çənin yuxarı hissəsində damçası üstə nəfəsverici qapaqlı və çəpərlənmiş meydança ilə girmə-bacalar qoyulmuşdur. Nasos blokunun intiqalı avtodartıcının dartıcı mühərrikindədir. Yedək-çənin tərkibinə çən, səviyyəölçən, manifold və yedək üstdə quraşdırılmış köməkçi boru kəməri daxildir.

Mounting base KamAz-53221 truck chassis
Tank capacity, m^ 10(21)
Max weight of transported liquid, tn 9(17,55)
Density of transported liquid, nt more than, t/m^ 1,4
Dimensions, mm 15520x2500x3174
Weight, kg 31925

Avtosisternin şifri AÇ-5 AÇ-8 AÇ-10 AÇ-12 AÇ-14.5 AÇM-10
Quraşdırılma bazası ЗИЛ-130 ЗИЛ-131 УРАЛ Кам;^ КраЗ КраЗ КраЗ КраЗ
Tutumu 5 5 8 8 10 12 14.5 10
Daşınan maye Su VƏ sıxlığına, özlülüyünə və kimyəvi aktivliyinə görə ona oxşar olan mayelər Su, su məhsulları, məişət və sənaye tullantıları
sistemin doldurulması sistemin boşaldılması

 

Sistemin boğazından tökməklə Nasos vasitəsilə və ya öz axını ilə

 

Vakuum hesabına təzyiqlə yaxxud öz hesabına
Nasosun tipi Mərkəzdənqaçma, konsol tipli Vakuum nasos
Nasosun məhsuldarlığı, mVseat

 

45 490
Ölçüləri, m 6.7X2.5

x3.1

7.04X

2.5x

3.2

7.4x

2.5x

3.2

7.9x

2.5x

3.1

8.65X

2.75X

33

9.52×2.5

x3.2

9.52×2.5

x3.2

9.03×2.72×3.35
Tam kütləsi, t 9.53 10.83 15.03 16 20.95 23 25.7 22

295.3 mm 11 5/8″
Əsas xarakteristikaslı
Kod İADC 115
Dayaq növü Diyirlənmə radial yastıq
Kiplik növü GllS/SH
Dayağın növü 33“

Qazma parametriimg_03

Baltanın yüklənmə interval!
Maks (kibs) 55
Min (kIbs) 10
Maks (ton) 25
Min (ton) 5
Dövrlər sayı (dövr/dəq) 250 – 75

Qazma strukturu

Dişlərin sayı 65
APİ standartlarına uyğun birləşmə yivinin ölçüsü (mm) 6 5/8
Maksimum bağlanma moment! (H-m) 43000
Çəkisi 90

Baltanın əsas texniki xarakteristikası Dayaq

Yastığın səthinin yüksək dəqiqliklə emalı dayağının işləməsini asanlaşdırır.

Radial kipləmdirici

Xüsusi lahiyələndirilmiş kipləndirmə növü, aşağı temperatur rejimində işlənməni və minimum sürtünməni təmin edir. Rezin kipləndiricilər yeyilmənin müqavimətini artırır və böyük sürətli fırlanmada kipləndiricisinin uzun uzunömürlüyünü artırır.

Hidravlika

Yenilənmiş yuyulma sistemi – quyunun ətrafını, qazma tərtibatları və alətləri təmizləyir və qazma gedişini mexaniki olaraq artırır.

Bərk xəlitə ilə örtük

Dişlərin xüsusi bərk xəlitə ilə örtülməsi, abraziv yeyilmə davamlılığını artırır.


Konsollu üfiqi elektriknasosu aqreqatı təmiz suların – içməli və texniki, habelə digər partlama və yanğın təhlükəsi olmayan, tərkibində həcmcə 0.1%-dən çox olmayan, 0.2 mm ölçülü hissəcikİi dənələr, özlülüyü və kimyəvi aktivliyi təmiz suya oxşarmayelərin bir yerdən başqa yerə vurulması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Vurulan mayenin temperaturu 273-dən 358 K-dək olmalıdır (0-85 C). Nasos aşağıda göstərilən xüsusiyyətlərinin işçi hissəsi intervalında istismar olunur.

 

 

Verim, mVs 45 (12.5)
Təzyiq, m 40
Nasosun gücü, kVt 8.2
4AM132M2 elektrik mühərrikin gücü, kVt 11.0

 

Dəzgahın hazırlanma müddəti 45 IŞ günü
Zəmanət 1 il

Texniki göstəriciləri
Qalınlığı 3-50 mm olan müxtəlif formalı və ölçülü lövhələrin kəsilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur

 

 

 

 

işçi zonanın eni 1500 mm Kəsmə enliyi 1.5-2 mm
İşçi zonanin uzunluğu 2500 mm Kəsilən materialın qalınlığı 3 – 50 mm
Təbəqənin açılş uzunluğu 3000 mm max 6000 Elektrik güc sərfi 16 kw
Kəsmənin növü plazma Əlavə vasitələr ucluq katod ucluq kömür
Kəsmə aləti plazmatron Ətraf mühitin normal temperaturu 5-45C
Kəsmə dəqiqliyi ±0.3-0.5 mm Rütubətlik <95%

Aqressiv olmayan mayelərin nəqli və müxtəlif basqı-yuma işlərində quyulara vurulması üçün onların nasos qurğularına verilməsi üçün təyn edilmişdir. Avtosistern texnoloji avadanlıqları yedəkçi KrAZ-2S8 Bİ şassisinə yastığa və ÇMZAP-5524P yarım qoşquya quraşdırılmışdır, transmissiya ilə nasos blokundan, özü sorma sistemindən, manifoldan və başqa əlavə avadanlıqlardan təşkil olunmuşdur.

 

 

Tutumu 23
Nəql olunan mayenin ən çox kütləsi, t 20
Nasosun ən böyük verimi, dmVs 33
Nasosun yaratdığı ən böyük təzyiq, MPa 0.93
Əndazə ölçüləri, mm 5025x2690x3400
Kütlə (boş), kq 18050

Diametri 325 mm-dən 1420 mm-dək uzun borularn bütün kateqoriyalı yollar üzrə, həm də uzunluğu 36 m olan plitələrin boru kəməri inşaat-tikinti xətləri, boyunca ümumi istifadəli yollardan kənar daşınması üçün təyin edilmişdir. Borudaşıyıcı avtomobildən, endiricidən və sələf-borudan ibarətdir. Borudaşıyıcı avtomobil burub- döndərici atça ilə təchiz edilmişdir. Çərçivəsinə qaynaqlanmış iki atça ilə avadanlıqlaşdırılmış, dartıcı kanatı, kabeli və pnevmoşlanqı olan endirici yüklə və sələf-boru ilə avtomobillə birləşdirilir. Boruların, plitədaşiyici boyu yer dəyişməsinə qabaq və arxa dayandırıcı qurğuçalar, böyük tərəflərə diyirlənməsinə isə dayaqlar mane olur.

Monting base Урал-4320 truck chassis
Load-carrying capacity, tn 12
Dimensions, mm:
– length of pipe-carrier (truck) 7349
– length of the semi-trailer 4150
– width 2500
– height 3000

 

Weight, kg:
– of the truck with equipment 12620
– total 24845