Neft və qaz quyularında yuma təzyiqbasma idlərində tətbiq edilən təcavüz maye mühitləri nəql etmək üçün təyin olunmuşdur. KamAZ-53221 avtomobilinin şassisi üstündə quraşdırılmış АЦН-20С tipli avtoçəndən və ^AD-8352 tipli yedek üstündə
quraşdırılmış yedək-çəndən ibarətdir. Avtoçənin tərkibində çən, özüsorma sistemli nasos blokundan, manifoldan, transmissiyadar və digər avadanlıqlardan ibarət qurğular daxildir. Çən ovalkəsili qaynaq edilmiş, və onun konstruksiyasında üzcəqliripli səviyyə göstəricisi və dalğasöndürəni olan təkin görülmüşdür. Çənin yuxarı hissəsində damçası üstə nəfəsverici qapaqlı və çəpərlənmiş meydança ilə girmə-bacalar qoyulmuşdur. Nasos blokunun intiqalı avtodartıcının dartıcı mühərrikindədir. Yedək-çənin tərkibinə çən, səviyyəölçən, manifold və yedək üstdə quraşdırılmış köməkçi boru kəməri daxildir.

Mounting base KamAz-53221 truck chassis
Tank capacity, m^ 10(21)
Max weight of transported liquid, tn 9(17,55)
Density of transported liquid, nt more than, t/m^ 1,4
Dimensions, mm 15520x2500x3174
Weight, kg 31925

Avtosisternin şifri AÇ-5 AÇ-8 AÇ-10 AÇ-12 AÇ-14.5 AÇM-10
Quraşdırılma bazası ЗИЛ-130 ЗИЛ-131 УРАЛ Кам;^ КраЗ КраЗ КраЗ КраЗ
Tutumu 5 5 8 8 10 12 14.5 10
Daşınan maye Su VƏ sıxlığına, özlülüyünə və kimyəvi aktivliyinə görə ona oxşar olan mayelər Su, su məhsulları, məişət və sənaye tullantıları
sistemin doldurulması sistemin boşaldılması

 

Sistemin boğazından tökməklə Nasos vasitəsilə və ya öz axını ilə

 

Vakuum hesabına təzyiqlə yaxxud öz hesabına
Nasosun tipi Mərkəzdənqaçma, konsol tipli Vakuum nasos
Nasosun məhsuldarlığı, mVseat

 

45 490
Ölçüləri, m 6.7X2.5

x3.1

7.04X

2.5x

3.2

7.4x

2.5x

3.2

7.9x

2.5x

3.1

8.65X

2.75X

33

9.52×2.5

x3.2

9.52×2.5

x3.2

9.03×2.72×3.35
Tam kütləsi, t 9.53 10.83 15.03 16 20.95 23 25.7 22

295.3 mm 11 5/8″
Əsas xarakteristikaslı
Kod İADC 115
Dayaq növü Diyirlənmə radial yastıq
Kiplik növü GllS/SH
Dayağın növü 33“

Qazma parametriimg_03

Baltanın yüklənmə interval!
Maks (kibs) 55
Min (kIbs) 10
Maks (ton) 25
Min (ton) 5
Dövrlər sayı (dövr/dəq) 250 – 75

Qazma strukturu

Dişlərin sayı 65
APİ standartlarına uyğun birləşmə yivinin ölçüsü (mm) 6 5/8
Maksimum bağlanma moment! (H-m) 43000
Çəkisi 90

Baltanın əsas texniki xarakteristikası Dayaq

Yastığın səthinin yüksək dəqiqliklə emalı dayağının işləməsini asanlaşdırır.

Radial kipləmdirici

Xüsusi lahiyələndirilmiş kipləndirmə növü, aşağı temperatur rejimində işlənməni və minimum sürtünməni təmin edir. Rezin kipləndiricilər yeyilmənin müqavimətini artırır və böyük sürətli fırlanmada kipləndiricisinin uzun uzunömürlüyünü artırır.

Hidravlika

Yenilənmiş yuyulma sistemi – quyunun ətrafını, qazma tərtibatları və alətləri təmizləyir və qazma gedişini mexaniki olaraq artırır.

Bərk xəlitə ilə örtük

Dişlərin xüsusi bərk xəlitə ilə örtülməsi, abraziv yeyilmə davamlılığını artırır.


Konsollu üfiqi elektriknasosu aqreqatı təmiz suların – içməli və texniki, habelə digər partlama və yanğın təhlükəsi olmayan, tərkibində həcmcə 0.1%-dən çox olmayan, 0.2 mm ölçülü hissəcikİi dənələr, özlülüyü və kimyəvi aktivliyi təmiz suya oxşarmayelərin bir yerdən başqa yerə vurulması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Vurulan mayenin temperaturu 273-dən 358 K-dək olmalıdır (0-85 C). Nasos aşağıda göstərilən xüsusiyyətlərinin işçi hissəsi intervalında istismar olunur.

 

 

Verim, mVs 45 (12.5)
Təzyiq, m 40
Nasosun gücü, kVt 8.2
4AM132M2 elektrik mühərrikin gücü, kVt 11.0

 

Dəzgahın hazırlanma müddəti 45 IŞ günü
Zəmanət 1 il

Texniki göstəriciləri
Qalınlığı 3-50 mm olan müxtəlif formalı və ölçülü lövhələrin kəsilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur

 

 

 

 

işçi zonanın eni 1500 mm Kəsmə enliyi 1.5-2 mm
İşçi zonanin uzunluğu 2500 mm Kəsilən materialın qalınlığı 3 – 50 mm
Təbəqənin açılş uzunluğu 3000 mm max 6000 Elektrik güc sərfi 16 kw
Kəsmənin növü plazma Əlavə vasitələr ucluq katod ucluq kömür
Kəsmə aləti plazmatron Ətraf mühitin normal temperaturu 5-45C
Kəsmə dəqiqliyi ±0.3-0.5 mm Rütubətlik <95%

Aqressiv olmayan mayelərin nəqli və müxtəlif basqı-yuma işlərində quyulara vurulması üçün onların nasos qurğularına verilməsi üçün təyn edilmişdir. Avtosistern texnoloji avadanlıqları yedəkçi KrAZ-2S8 Bİ şassisinə yastığa və ÇMZAP-5524P yarım qoşquya quraşdırılmışdır, transmissiya ilə nasos blokundan, özü sorma sistemindən, manifoldan və başqa əlavə avadanlıqlardan təşkil olunmuşdur.

 

 

Tutumu 23
Nəql olunan mayenin ən çox kütləsi, t 20
Nasosun ən böyük verimi, dmVs 33
Nasosun yaratdığı ən böyük təzyiq, MPa 0.93
Əndazə ölçüləri, mm 5025x2690x3400
Kütlə (boş), kq 18050

Diametri 325 mm-dən 1420 mm-dək uzun borularn bütün kateqoriyalı yollar üzrə, həm də uzunluğu 36 m olan plitələrin boru kəməri inşaat-tikinti xətləri, boyunca ümumi istifadəli yollardan kənar daşınması üçün təyin edilmişdir. Borudaşıyıcı avtomobildən, endiricidən və sələf-borudan ibarətdir. Borudaşıyıcı avtomobil burub- döndərici atça ilə təchiz edilmişdir. Çərçivəsinə qaynaqlanmış iki atça ilə avadanlıqlaşdırılmış, dartıcı kanatı, kabeli və pnevmoşlanqı olan endirici yüklə və sələf-boru ilə avtomobillə birləşdirilir. Boruların, plitədaşiyici boyu yer dəyişməsinə qabaq və arxa dayandırıcı qurğuçalar, böyük tərəflərə diyirlənməsinə isə dayaqlar mane olur.

Monting base Урал-4320 truck chassis
Load-carrying capacity, tn 12
Dimensions, mm:
– length of pipe-carrier (truck) 7349
– length of the semi-trailer 4150
– width 2500
– height 3000

 

Weight, kg:
– of the truck with equipment 12620
– total 24845

УНЦ 1-1б0х50К Nasos qurğusunun təyinatı inqibirləşmiş xlorid turşusunun daşınması və buruqlara vurulması zamanı xlorid turşusunun duru müddətdə neft, qaz buruğunda emalı zamanı istifadə olunur. Qurğu Kraz avtomobilin şassisində qurulmuşdur və bura yüksək təyziqli nasos, transmissiya, sistem, manifold, yardımçı boru kəməri daxildir…

 

 

istifadə olunan qüvvə, kVt 118
Maksimal təzyiq, Мра
50
Maksimal ideal ötürmə, dmV&
12.4
Nasosun tipi Horizontal
triplex
plunger
Qabaritlər, mm
9520x2500x3300
Yığılmış görkəmdə, kq
14970
Köməkçi boruların xətti
– nominal diametr, 3
-ümumi uzunluq, m 25.5
Nominal daxil diametr
-sovurma xətti, 100
-boşaltma xətti 50


Diametri 60.3-48 mm firlanan qazma borulari ilə dərinliyi 20-350 m-ə kimi quyuları təmizləməklə, geofizik və struktur quyularının eləcə də şneklərlə qrup quyularının qazılması üçün təyin edilmişdir.

 

 

 

 

Qazmağa buraxıla bilən yük. kN 40
Qazma mərmisinin hesabat qalxma sürəti, m/san 0-3
Qazma mərmisinin hesabat fırlanma tezliyi, san’* 0-7.5
Qazma dərinliyi, m, qazma borusunun diametri,mm 250m 60.3 mm 350m 48 mm
Qazma şamlarının uzunluğu, m 6.0
Rotor masasında kəlləçarx blokunun oxuna qədər maçtanın hündürlüyü, mm 9.500
Qazma nasosu NB-32
Verim (ən boyuK), mV&en (İs) 0.009; (9.0)
Nasosun maksimal təyziqi, Мра (kq/sm^) 4.0 (40)
Qurğunun əndazə ölçüləri, mm 1.200×2.500×3.800
Kütləsi, kq 14.730